Bowen Itco Spear Flush Type 8 1/4″OD Through to 1 7/8″OD

Bowen Itco Spear Flush Type 8 1/4″OD Through to 1 7/8″OD