Bowen ITCO Spear Flush Type 8 1/4"OD Through to 1 7/8"OD